top of page

Privacyverklaring


Lerenderwijs Kampen, gevestigd aan Bovensingel 38, 8266 BV Kampen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Lerenderwijs Kampen

Bovensingel 38

8266 BV Kampen

+31612146979

 

Riekje Rietman is de Functionaris Gegevensbescherming van Lerenderwijs Kampen. Zij is te bereiken via info@lerenderwijskampen.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Lerenderwijs Kampen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Bankrekeningnummer

 • Gegevens die nodig zijn om een goede behandeling op te kunnen zetten. (bijvoorbeeld toetsgegevens)

 


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Lerenderwijs Kampen verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
 

 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
   

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@lerenderwijskampen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Lerenderwijs Kampen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 

 • Om diensten aan cliënten zo optimaal mogelijk te kunnen uitvoeren

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • Het afhandelen van uw betaling


 

Geautomatiseerde besluitvorming:

Lerenderwijs Kampen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Lerenderwijs Kampen) tussen zit.
 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Lerenderwijs Kampen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens worden standaard een jaar bewaard. De cliënt of wettelijke vertegenwoordiger is hiervan op de hoogte en geeft schriftelijk zijn/haar toestemming.

Het hebben en bewaren van deze gegevens is nodig om een goede behandeling te kunnen opzetten en uitvoeren. Als de verwachting is dat de behandeling langer gaat duren of op een later tijdstip weer opgepakt gaat worden, dan kan met toestemming van de cliënt of wettelijke vertegenwoordiger de bewaartermijn met een jaar verlengd worden. De cliënt of wettelijk vertegenwoordiger is vanzelfsprekend van op de hoogte en geeft schriftelijke toestemming.

Facturen worden zeven jaar bewaard. Dit in verband met de belasting.

 

Delen van persoonsgegevens met derden:

Lerenderwijs Kampen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Lerenderwijs Kampen gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Lerenderwijs Kampen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@lerenderwijskampen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Lerenderwijs Kampen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Lerenderwijs Kampen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@lerenderwijskampen.nl. Lerenderwijs Kampen heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

 • Schriftelijke persoonsgegevens (bijvoorbeeld toetsuitslagen) worden bewaard in een afgesloten kast.

bottom of page